Home

de jong

I.M. Bindert de Jong

 - meester de Jong-

Afgelopen donderdag, 24 oktober overleed, op 91 jarige leeftijd, erelid en oud-voorzitter van VvV (nu KV) Minnertsga, meester de Jong.

Een bijzondere titel, temeer omdat hij de enige is die deze titel ooit heeft gekregen bij de Vereniging van Volksvermaken. Een bescheiden man, een mensenmens, met hart voor de maatschappij, zo staat hij beschreven in het jubileumboek ‘Yn it ljocht’, over 100 jaar kaatsen in Minnertsga.

Het dorps-en verenigingsleven kreeg mede door de inzet van meester De Jong in de tweede helft van de 20e eeuw een ‘boost’. Dat was ook nodig, beweert de oud-onderwijzer. Hij vond het dorp maar een doodse uitstraling hebben toen hij en zijn vrouw Roelie er in 1957 neerstreken. De Jong, die naar Minnertsga kwam voor de functie van schoolhoofd van de openbare school, was zelf opgegroeid in het veel meer levendige Stiens. “Yn myn begjinperioade yn Minnertsgea fûn ik dat der net safolle barde yn it doarp. De jongerein stie op snein by de slachter te niksen, dat wie my mar min nei’t sin”. Reden genoeg om daar iets aan te doen. Dus nam hij in de veertig jaar die hij in Minnertsga doorbracht, een zit in het bestuur van Plaatselijk Belang, de voetbalvereniging, het toneel én de kaatsvereniging.

In 1959 werd meester De Jong gevraagd als secretaris van de VvV, “Ik fûn eins dat der wol wat mear fjoer yn de feriening koe. De aktiviteiten bestienen foaral út lede- en  kompetysjekeatsen. KNKB-wedstriden wienen der doe hast net”. Ook het veld, waarop werd gekaatst en gevoetbald, was De Jong een doorn in het oog. “Gjin gelegenheid om te ferklaaien en in drekkich fjild, nee, dat greidsje wie neat om neat”. Verandering in de accommodatie kwam halverwege de jaren ’70, toen kreeg Minnertsga een echt sportcomplex. Even daarvoor had De Jong de rol van voorzitter van VvV overgenomen. Achteraf bestempelt hij de komst van het nieuwe sportcomplex als het hoogtepunt van zijn voorzittersperiode. Meester De Jong was zijn tijd ver vooruit, hij had graag gezien dat de christelijke kaatsvereniging ‘Nocht en Wille’ ook was meegegaan naar het nieuwe kaatsveld. Sterker nog, hij drong toen al aan op een fusie, maar dat was in die tijd nog een brug te ver. “De Minnertsgeasters wiene der noch net klear foar”, aldus meester De Jong.

Meester De Jong was van 1979 tot 1986 eveneens voorzitter van de Federatie Barradeel e.o. In zijn tijd is ook de wintertraining voor de jeugdleden opgezet in de sporthal van Tzummarum. Maar liefst 28 jaar vervulde Bindert de Jong de functie van bestuurslid van VvV, een enorme staat van dienst! Mede daarom werd hij in 1987 benoemd tot erelid van de vereniging en werd hij door de KNKB benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.

Na zijn vertrek uit uit het dorp woonde De Jong nog vele jaren in Stiens. Minnertsga heeft altijd een warme plek in zijn hart gehouden. “Ik folgje it keatsen yn Minnertsgea noch, ik kom alle jierren by de haadklasse, gesellich fyn ik dat”. Zolang zijn gezondheid het toeliet was meester De Jong altijd van de partij, vaak samen met zoon Sjoerd. De laatste jaren lukte dat helaas niet meer door lichamelijk ongemak.

Bindert de Jong overleed in Schagen, dichtbij zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen zijn vrouw Roelie, Sjoerd en Sandra, Marja en Michel en kinderen veel sterkte toe.

In markante persoonlijkheid is ons ontvallen, maar zijn nagedachtenis nemen wij mee:        “Ferienings binne it libben fan it doarp, tink der goed om!”.

Bestjoer KV Minnertsga

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex