Home

KVM Agenda ledenvergadering

Op vrijdag 13 maart 2020 in de kantine op de Sportfinne te Minnertsga,

aanvang 19.45 uur.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2019 ( zie infoboekje )

4 Jaarverslag secretaris ( zie infoboekje )

5 Jaarverslag penningmeester

Het jaarverslag ligt vanaf 1 maart 2020 ter inzage bij penningmeester Petra Bouma

6 Begroting 2020

7 Verslag kascontrolecommissie

Gosse Hoekstra en Jan Andringa. Reserve is Gerrit Jan Visser

8 Wedstrijdagenda 2020

9 Federatie

10 KNKB voorstellen

11 Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar                : Petra Bouma

Als kandidaat stellen wij voor                : Gerrit Jan Visser

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 18 maart tot 19.00 uur bij het secretariaat van de vereniging.

12 Rondvraag

13 Sluiting

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex