Home

trtr8urfyhgkIt sil jim net ûntgien wêze, de ûntwikkelingen de ôfrûne wiken wat Covid oangiet bin foar keatsbestjoeren en oare organisaasjes ûnwis. Hoe komt it allegear?

Fleksibel wêze! mei it bestjoer oerlizze en goed kontakt hâlde mei de gemeente. Dit jier is it allegear wer oars as oars! Mar der wurd keatst. En wol op twa ferskillende fjilden.

Elkenien mei in tagongsbewiis moat harren namme en telefoannûmer by de kassa opskriuwe. Der binne ferskate desynfeksje pompkes oanwezich.

In faksjinaasje- of negatyf testbewijs is NET nedich.

De froulju keatse op it fuotbalfjild en de manlju op it keatsfjild. Sa is der genôch romte om op oardel meter fan it keatsen te genietsjen. Komt it mei it ferin fan’ e keatsdei sa ût om de finale partij fan de froulje op it ‘keatsfjild’ te hâlden, dan dogge we dat seker.

Der is gjin tinte mei live muzyk

Ynstee hjirfan wurde op beide fjilden terrassen makke mei genôch tafels en stoalen.

De neisit is oant 22:00 oere.

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex