Skip to content

Artikel 1

1. Ten behoeve van aanvullende financiering voor het opzetten van een accommodatie voor de kaatsvereniging Minnertsga, gelden door middel van het uitgeven van certificaten.

2. Daartoe plaatst de Kaatsvereniging Minnertsga bij belangstellenden een certificatenlening.

3. De nominale waarde per certificaat bedraagt 100 euro.

4. De certificaten zijn niet rentedragend.

5. De periode van uitgifte is vanaf mei 2024 tot en met september 2024 of zo veel langer nodig, doch

uiterlijk 31 december 2024.

6. De looptijd van de certificatenlening is 10 jaar en eindigt uiterlijk op 31 december 2037.

Artikel 2

1. De certificaten worden op naam uitgegeven en zijn voorzien van een doorlopende nummering.

2. Door KV Minnertsga wordt een register bijgehouden van de naam- en adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer van de certificatenhouders.

De certificatenhouder zal de Kaatsvereniging informeren over eventuele wijziging in deze gegevens op het moment dat deze zich voor doen. De certificaten zijn overdraagbaar, met dien verstande dat bij overdracht de Kaatsvereniging op de hoogte wordt gebracht van deze overdracht. Kopende en verkopende partij leveren bij de Kaatsvereniging de door beide partijen getekende koop-verkoop-overeenkomst aan ten bewijze van de overdracht met daarin het aantal verkochte c.q. gekochte certificaten de gegevens van de koper : naam- en adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. De Kaatsvereniging is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verzuim in de melding van gegevens van de certificatenhouders van de overdracht van certificaten of van verstrekking van onvolledige of onjuiste gegevens door de certificatenhouder.

Artikel 3

1. De vorderingen uit hoofde van de certificaten zijn niet opeisbaar.

2. Bij een verzoek aan de KV Minnertsga om vervroegde aflossing vanwege overmacht en/of bijzondere omstandigheden, is de KV Minnertsga gerechtigd om bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur een beslissing te nemen en vervroegd af te lossen indien en voor zo ver de financiële positie van de Kaatsvereniging naar het oordeel van het bestuur daartoe de ruimte biedt.

3. Uitloting van de certificaten zal ieder jaar oktober plaatsvinden op een bestuursvergadering van de KV Minnertsga of haar rechtsopvolger. De feitelijke trekking zal worden verricht door twee leden van de Kaatsvereniging en/of door plaatsvervanger(s) die door het bestuur worden aangesteld. Een persoon die certificaten bezit, is uitgesloten van het verrichten van de uitloting.

4. Jaarlijks vanaf het jaar 2027 (2 jaar na opening van de accommodatie) zullen er minimaal 10 certificaten worden uitgeloot ter aflossing. De KV Minnertsga heeft de mogelijkheid om indien de financiën dit toestaan in een jaar meer certificaten te laten uitloten. Dit wordt ieder jaar opnieuw bepaald.

5. De houders van de uitgelote certificaten krijgen bericht van de kaatsvereniging.

Artikel 4

1. Na uitloting als in artikel 3 maakt KV Minnertsga de af te lossen bedragen over aan de respectievelijke uitgelote certificatenhouders. Daarbij is het certificatenregister als aangegeven in artikel 2. leidend. Van de aflossing wordt een notitie gemaakt in het certificatenregister, zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 5

Wijziging of aanvulling van dit reglement is alleen mogelijk door KV Minnertsga bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur. De rechten en plichten van de certificatenhouders zoals die ten tijde van de uitgifte gelden zullen daarbij zo veel mogelijk worden gewaarborgd.

Artikel 6

Bij het niet na kunnen komen van in artikel 3 en artikel 4 genoemde aflossing kan door de Kaatsvereniging worden besloten de aflossing met maximaal 5 jaar uit te stellen. Het bestuur zal tijdens een bestuursvergadering een toelichting op dit besluit opstellen en deze toelichting verstrekken tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en de toelichting publiceren in de plaatselijke media.

Artikel 7

Ingeval van overlijden van een certificatenhouder kan op basis van een daartoe gedaan verzoek van een erfgenaam of erfgenamen die daar krachtens de boedelverdeling bevoegd zijn:

– het bedrag van de tot de nalatenschap van de overledene behorende certificaten worden uitgekeerd (afgelost) aan de boedel en/of aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigde(n) en/of aan hun vertegenwoordigers indien en voor zo ver de financiële positie van de KV Minnertsga naar het oordeel van het bestuur daartoe de ruimte biedt

of

– De certificaten op naam worden gesteld van de erfgenaam of erfgenamen die daar krachtens de boedelverdeling recht op hebben. De bewijslast van de gerechtigdheid tot de certificaten ligt bij de erfgenamen. KV Minnertsga is gerechtigd om te verlangen dat bedoelde gerechtigde(n) of vertegenwoordiger(s) hun bevoegdheid aantonen met een verklaring van erfrecht.

KV Minnertsga streeft ernaar een dergelijk verzoek af te handelen binnen 6 maanden na de melding van overlijden door de wettelijke erfgename(a)m(en) of hun wettelijke vertegenwoordiger. Indien en voor zo ver en voor zo lang er onduidelijkheid zou bestaan omtrent de boedelverdeling en/of de gerechtigdheid tot de certificaten heeft de KV Minnertsga de mogelijkheid om afhandeling van een verzoek aan te houden.

Vastgesteld door de Commissie nieuwe kaatsaccommodatie KV Minnertsga

Back To Top